Program S.O.S

Program S.O.S

Vojenská podporná nadácia sa dlhodobo angažuje v oblasti pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. Program, ktorý poznáte pod názvom „vzájomná pomoc“ alebo „vojaci-vojakom“ sa úspešne rozvinul o čom svedčia stovky verejno-prospešných aktivít, ktorými spoločne s Vami pomáhame vytvárať priaznivejšie prostredie pre život.

Prekonať neľahké životné obdobie sa koľkokrát nedá bez pomoci iných. A práve pre tento účel sme vytvorili program S.O.S pre zhromažďovanie dobrovoľného príspevku aspoň 1,- eura/mesačne, ktorý môže byť nádejou pre všetkých tých, ktorí to potrebujú. Zapojte sa do programu S.O.S z ktorého 100% prostriedkov bude použitých pre individuálnu finančnú pomoc.

Nikto nevie, kedy sa dostane do ťažkej životnej situácie a kedy bude potrebovať pomoc.

Do programu sa ako prvý z útvarov zapojil ženijný prápor Sereď, ktorý už niekoľko mesiacov kumuluje na pre nich zriadený účet Vojenskej podpornej nadácie finančné prostriedky. Pozrite aj https://zpr.mil.sk/88693/

Ako podporiť program S.O.S ?

Do programu S.O.S sa môžu zapojiť iba profesionálni vojaci, vojačky a zamestnanci OS SR a MO SR. Tento program nemá ambíciu byť pre širokú verejnosť. V prípade, že chcete podporiť Vojenskú podpornú nadáciu a nie ste profesionálny vojak alebo vojačka, prosím pozrite si stránku Ako prispieť.

Postup pre zapojenie sa do programu S.O.S

1. Vyplňte tlačivo – „Program S.O.S. – Dohody o zrážkach zo mzdy“ – dostupné na tomto odkaze. Suma je dobrovoľná, táto suma bude odosielaná mesačne na účet VPN vášho útvaru. Stavy účtov jednotlivých útvarov nájdete na stránke Stavy účtov programu S.O.S.
2. Po vyplnení Vašich údajov do tlačiva „Program S.O.S. – Dohody o zrážkach zo mzdy“ a kliknutí na „Vygenerovať a stiahnuť“ sa vám vyplnený .docx súbor začne sťahovať do Vášho počítača.
3. Vygenerované tlačivo podpíšte a odneste/pošlite na príslušné finačné oddelenie vášho útvaru.
4. Odhlásiť sa z programu S.O.S. je možné kedykoľvek počas mesiaca prostredníctvom finančného oddelenia vášho útvaru. Odhlásenie bude automatické v prípade ukončenia alebo prerušenia služobného (pracovného) pomeru.

Ambíciou je aby si postupne každý vojenský útvar vytváral vlastnú finančnú rezervu programu SOS pre tých, ktorí to potrebujú alebo budú potrebovať.